МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ

від 8 січня 2004 року N1

Про затвердження та надання чинності ГСТУ 46.069-2003 "Молоко коров'яче незбиране. Первинне оброблення, зберігання і транспортування. Основні вимоги"

З метою удосконалення нормативних документів та приведення їх вимог до рівня міжнародних наказую:

1. Затвердити галузевий стандарт України ГСТУ 46.069-2003 "Молоко коров'яче незбиране. Первинне оброблення, зберігання і транспортування. Основні вимоги" (далі - стандарт), що додається.

2. Департаменту формування та функціонування аграрного ринку (Розгон А. В.), Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною державною племінною інспекцією (Микитюк Д. М.), Державному департаменту ветеринарної медицини (Вербицький П. І.), Головній державній інспекції якості та сертифікації сільськогосподарської продукції (Білий О. І.), Асоціації власників молочної худоби (Карасик Ю. М., за згодою), Національній асоціації молочників України "Укрмолпром" (Бондаренко В. М., за згодою), Національній асоціації акціонерних товариств з виробництва молочних консервів "Укрконсервмолоко" (Шаповал В. М., за згодою), Спілці молочних підприємств України (Карпенко Л. О., за згодою), Міністерству агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим та головним управлінням сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій, Управлінню сільського господарства і продовольства Севастопольської міської державної адміністрації, управлінням сільського господарства і продовольства районних державних адміністрацій забезпечити:

2.1. Направлення стандарту сільськогосподарським товаровиробникам і молокопереробним підприємствам та проведення постійного контролю за дотриманням його вимог.

2.2. Організацію проведення методично-навчальних семінарів на місцях з метою вивчення сільськогосподарськими товаровиробниками та спеціалістами молокопереробних підприємств вимог стандарту.

3. Установити, що цей стандарт поширюється на всю територію України і використовується всіма суб'єктами господарювання незалежно від норм власності та видів діяльності за погодженням з Міністерством аграрної політики України.

4. Вважати таким, що не застосовується на території України, ОСТ 10-141-88 "Молоко коровье. Первичная обработка, хранение и транспортирование. Основные требования".

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Мельника Ю. Ф.

 

Міністр                                                                                                                                                                            С. Рижук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 8 січня 2004 р. N 1

ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МОЛОКО КОРОВ'ЯЧЕ НЕЗБИРАНЕ. ПЕРВИННЕ ОБРОБЛЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ. ОСНОВНІ ВИМОГИ
ГСТУ 46.069-2003

Чинний від 08.01.2004

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на незбиране сире коров'яче молоко (далі за текстом - молоко) і встановлює основні вимоги до технологічних процесів первинного оброблення, зберігання та транспортування молока, яке отримане від корів з господарств, благополучних щодо інфекційних захворювань.

Вимоги цього стандарту є обов'язковими для молочних ферм дослідних і навчальних господарств, сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та господарювання, фермерських господарств та приймальних пунктів із закупівлі молока від особистих селянських господарств.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведені посилання на такі стандарти та нормативні документи:

ДСТУ 3662-97 Молоко коров'яче незбиране. Вимоги при закупівлі

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.009-76 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.042-91 ССБТ. Машины и технологическое оборудование для животноводства и кормопроизводства. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.002-75 ССБГ. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Технические требования и контроль за качеством

ГОСТ 5037-97 Фляги металлические для молока и молочных продуктов. Технические условия

ГОСТ 8218-89 Молоко. Метод определения чистоты

ГОСТ 9218-86 Цистерны для пищевых жидкостей, устанавливаемые на автотранспортные средства. Общие технические условия

ГОСТ 9225-84 Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического анализа

ГОСТ 11109-90 Марля бытовая хлопчатобумажная. Общие технические условия

ГОСТ 13928-84 Молоко и сливки заготовляемые. Правила приемки, методы отбора проб и подготовка их к анализу

ГОСТ 15978-78 Ткани фильтровальные из синтетических нитей для молочной промышленности. Технические условия.

3 ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому стандарті подано такі терміни та визначення:

3.1 Гатункове молоко - сире незбиране коров'яче молоко, що відповідає вимогам ДСТУ 3662.

3.2 Молочарня - приміщення для збирання, первинного оброблення і зберігання молока на фермі.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Молоко, яке закуповують, повинне отримуватися від корів з господарств, благополучних щодо інфекційних захворювань, та за показниками якості відповідати вимогам ДСТУ 3662.

4.2 Первинне оброблення і зберігання молока на молочних фермах здійснюють у молочарнях, розміщених у спеціальних приміщеннях. За наявності в господарствах декількох ферм обладнують цех по первинному обробленню молока.

4.3 Молочарні повинні відповідати вимогам "Норм технологического проектирования предприятий крупного рогатого скота ОНТП-1-89" [1], "Відомчих норм технологічного проектування скотарських підприємств ВНТП-СГ і П-46-1.94" [2] та "Санитарных и ветеринарных правил для молочных ферм колхозов, совхозов и подсобных хозяйств" [3].

4.4 Потужність молочного обладнання повинна забезпечувати приймання, первинне оброблення і зберігання максимальної кількості добового товарного молока, одержаного від корів на фермі або у особистих селянських господарствах.

4.5 Машини, обладнання і матеріали, що застосовуються для первинного оброблення, зберігання і транспортування молока, повинні відповідати вимогам чинної нормативної документації та "Санитарных правил по уходу за доильными установками и молочной посудой, контролю их санитарного состояния и санитарного качества молока" [4].

4.6 Машини і обладнання у молочарнях необхідно монтувати у єдині технологічні лінії, що забезпечують потоковість виконання технологічних процесів одержання і первинного оброблення молока відповідно до вимог ДСТУ 3662.

5 ВИМОГИ ДО ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

5.1 Первинне оброблення і зберігання молока у молочарнях залежно від прийнятої технології здійснюють за такими схемами:

Схема 1 - очищення молока фільтруванням, охолодження і зберігання в молочних флягах у басейнах з проточною водою або льодово-сольовою сумішшю;

Схема 2 - очищення молока фільтруванням, охолодження і зберігання в резервуарах-охолоджувачах;

Схема 3 - очищення молока фільтруванням у потоці, попереднє охолодження у молокопроводі доїльної установки або пластинчастому охолоджувачі проточною водою до (16 ± 1)° C, остаточне доохолодження і зберігання молока здійснюється у резервуарах-охолоджувачах;

Схема 4 - очищення молока фільтруванням, охолодження у пластинчастому охолоджувачі, зберігання в резервуарах-охолоджувачах;

Схема 5 - очищення молока відцентровим молокоочищувачем, охолодження у пластинчастому охолоджувачі, зберігання в резервуарах-охолоджувачах.

5.1.1 Первинне оброблення і зберігання молока, одержаного від корів з особистих селянських господарств та фермерських господарств, яке закуповують на приймальних пунктах, здійснюють за однією з наведених перших двох схем та зберігають за температури відповідно до вимог ДСТУ 3662.

5.2 Очищення молока

5.2.1 Під час доїння корів у стійлі переносними доїльними апаратами або вручну очищення молока проводять проціджуванням.

5.2.2 Для фільтрів використовують такі матеріали: тканина фільтрувальна, артикул 4В32-КТ.0, неткане синтетичне полотно, вафельна тканина, артикул 4580, лавсанова тканина, артикул 56051 та 56126 згідно з [5] та [6]; тканини фільтрувальні з синтетичних ниток згідно з ГОСТ 15978; марля побутова згідно з ГОСТ 11109.

Під час фільтрування молока через бавовняно-паперові, лавсанові тканини і фільтрувальні тканини з синтетичних ниток їх укладають у цідилку у 2 шари, марлю - у 4 - 6 шарів, а неткане синтетично полотно - у 1 шар.

5.2.3 Фільтри необхідно замінювати після проціджування однієї фляги молока. Перед повторним використанням фільтри з тканини необхідно прополоскати у проточній воді, яка відповідає вимогам ГОСТ 2874, а після закінчення фільтрування молока всього надою їх обробляють у відповідності з вимогами "Санитарных и ветеринарных правил для молочных ферм колхозов, совхозов и подсобных хозяйств" [3].

Фільтри з нетканого синтетичного полотна після одноразового використання утилізують.

5.2.4 Після фільтрування молоко за чистотою повинно відповідати вимогам першої групи згідно з ГОСТ 8218.

5.2.5 Для доїння корів на доїльних установках, обладнаних молокопроводами, очищення молока виконують через спеціальні трубчасті фільтри, які входять до комплекту доїльних установок. Трубчасті фільтри в доїльних установках замінюють у відповідності до заводської інструкції щодо їх експлуатації.

5.2.6 Під час перекачування молока з молочних фляг або інших ємкостей в автомолцистерни для перевезення молока шланги молочних насосів повинні бути обладнані фільтрами з використанням матеріалів згідно з 5.2.2.

5.2.7 Орієнтовні норми витрат фільтрувальних матеріалів для молочних ферм наведені у додатку А.

5.3 Охолодження молока

5.3.1 Свіжоздоєне молоко після очищення від механічних домішок охолоджують до температури не вище 6° C не пізніше як через 2 год. після закінчення процесу доїння корів.

5.3.2 При доїнні корів у переносні доїльні відра проміжок часу між видоюванням молока і початком його охолодження не повинен перевищувані 20 хв.

5.3.3 Під час доїння корів на доїльних установках з молокопроводами молоко охолоджують на пластинчастих охолоджувачах. Молоко, яке охолоджене у пластинчастому охолоджувачі за допомогою проточної води до (16 ± 1)° C, необхідно додатково охолодити з використанням холодоагента або в резервуарах-охолоджувачах до температури не вище 6° C.

5.3.4 Якщо відсутні холодильні установки, молоко в металевих флягах охолоджують у басейнах, накритих чистою марлею, з проточною холодною водою або льодовою сумішшю. Кожну флягу з молоком накривають окремою чистою марлею і залишають з напіввідкритою кришкою.

Рівень охолоджуючої рідини повинен доходити до горловини фляги.

Молоко під час охолодження необхідно періодично, через 20 - 30 хв. перемішувати колотівкою до повного охолодження.

5.3.5 Молочні фляги повинні відповідати вимогам ГОСТ 5037.

5.4 Зберігання молока

5.4.1 У випадку відсутності охолоджувальних ємкостей очищене і охолоджене молоко до відправлення на молокопереробні підприємства необхідно зберігати у флягах у басейні з проточною холодною водою або льодово-сольовою сумішшю.

5.4.2 В процесі зберігання допускається змішування молока різних надоїв після попереднього очищення і охолодження до температури не вище 6° C.

5.4.3 Тривалість зберігання молока у виробників до продажу не повинна перевищувати за температури:

- не вище 4° C - 24 год.,

- не вище 6° C - 18 год.,

- не вище 8° C - 12 год.

Умови зберігання повинні відповідати вимогам "Санитарных и ветеринарных правил для молочных ферм колхозов, совхозов и подсобных хозяйств" [3].

5.5 Транспортування молока

5.5.1 Транспортування молока здійснюється відповідно до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні [7].

5.5.2 Транспортування молока повинно проводитися в автоцистернах згідно з ГОСТ 9218 або у флягах згідно з ГОСТ 5037. Цистерни та фляги з молоком повинні бути щільно закриті кришками з прокладками з харчової гуми та опломбовані.

5.5.3 На цистерни та автомашини для перевезення молока необхідно мати санітарні паспорти.

5.5.4 Молоко перед завантаженням у транспортні ємкості повинно бути ретельно перемішано.

5.5.5 На кожну партію молока, що відправляється виробником на переробне підприємство або у вільний продаж, разом з накладною повинно надаватися свідоцтво про якість.

5.5.6 Під час перевезення молока у флягах кузови транспортних засобів повинні бути чистими, без сторонніх запахів. Фляги повинні бути надійно вкриті захисним матеріалом від промерзання у холодну пору року та під нагрівання у теплу погоду.

5.5.7 Молоко під час відправлення з господарства повинно мати температуру не вище 6° C, а при прибутті на місце реалізації - не вище 8° C.

Термін здавання-приймання молока на переробне підприємство не повинен перевищувати 45 хв.

6 ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНІ ВИМОГИ

6.1 Молочні ферми і молочарні повинні відповідати ветеринарно-санітарним вимогам згідно "Санитарных и ветеринарных правил для молочных ферм колхозов, совхозов и подсобных хозяйств" [3] та "Ветеринарно-санітарних правил для господарств, які реалізують молоко за прямими зв'язками або у вільний продаж" [8].

6.2 Санітарне оброблення доїльного та молочного обладнання, резервуарів для зберігання і транспортування молока проводять відповідно до вимог "Санитарных правил по уходу за доильными установками и молочной посудой, контролю их санитарного состояния и санитарного качества молока" [4].

6.3 Санітарний контроль якості води з централізованого водопостачання та з артезіанських свердловин, що використовується на молочних фермах, необхідно здійснювати не рідше одного разу в квартал згідно з ГОСТ 2874.

6.4 Реалізація молока за прямими зв'язками та у вільний продаж дозволяється лише господарствам, благополучним щодо інфекційних захворювань корів.

6.5 Норми витрат мийних і дезінфікуючих засобів для приготування робочих розчинів (для одноразового використання) наведені у додатку Б.

7 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

7.1 Під час виробництва, оброблення, зберігання та транспортування молока належить керуватися загальними вимогами безпеки, що встановлені ГОСТ 12.3.002 та ГОСТ 12.2.042.

7.2 Технологічне обладнання повинно відповідати вимогам безпеки згідно з ГОСТ 12.2.003.

7.3 Вода для виробництва та оброблення молока повинна відповідати вимогам ГОСТ 2874.

7.4 Вибухова безпека - згідно з ГОСТ 12.1.010.

7.5 Електробезпека - згідно з ГОСТ 12.1.009.

7.6 Пожежна безпека - згідно з ГОСТ 12.1.004.

7.7 Повітря робочої зони приміщень - згідно з ГОСТ 12.1.005.

8 ВИМОГИ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

8.1 Контроль викидів у атмосферу здійснюється згідно вимог ГОСТ 17.2.3.02 та ДСП 201 [9].

8.2 Стічні води підлягають очищенню відповідно до СанПиН N 4630 [10].

8.3 Охорона ґрунту від забруднення гарантується дотриманням вимог СанПиН 42-128-4690 [11].

9 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

9.1 Відбір проб молока і підготовку їх до аналізу для оцінки його якості проводять відповідно з ГОСТ 13928.

9.2 Показники якості та безпеки молока в господарствах визначають згідно з ДСТУ 3662.

9.3 Масу нетто молока в кожній партії визначають згідно з РД 10-02-02-8 [12].

9.4 Контроль за санітарним станом молочарень, молочного обладнання, резервуарів для зберігання, ємкостей для транспортування молока здійснюють під час огляду та бактеріологічних досліджень змивів з робочих поверхонь згідно з ГОСТ 9225.

Бактеріологічні дослідження проводять спеціалісти районних державних лабораторій ветеринарної медицини не рідше одного разу у квартал.

9.5 Дозволяється використовувати стандартні методики, методи та прилади, які за технічними та метрологічними характеристиками відповідають вимогам ДСТУ 3662 і мають відповідне метрологічне забезпечення згідно з чинним законодавством України.

10 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

10.1 Виробництво гатункового молока згідно з ДСТУ 3662 на фермах усіх форм власності і господарювання гарантується у разі дотримання вимог цього стандарту з технології та санітарії, первинного оброблення, зберігання і транспортування.

10.2 Гарантійний термін зберігання молока - відповідно до 5.4.3.

 

Додаток А
(довідковий)


ОРІЄНТОВНІ НОРМИ
витрат фільтрувальних матеріалів для молочних ферм
(одного із матеріалів на 100 т молока)

Найменування фільтрувального матеріалу 

Норми витрат, м 2 

Неткане синтетичне полотно
(ТУ 17-14-255-85,
ТУ 17-62-11270-86) 

625 

Марля побутова (ГОСТ 11109-90) 

130 

Вафельна тканина, арт. 4580 

Лавсанова тканина, арт. 56051 та 56126 

2,5 

Тканина фільтрувальна з синтетичних ниток
(ГОСТ 15978-78) 

2,5 

Тканина фільтрувальна, арт. 4В32-КТ.О 

2,5 


 

Додаток Б
(довідковий)

Норми витрат мийних і дезінфікуючих засобів для приготування робочих розчинів (для одноразового використання)

Назва засобів 

У якому вигляді доставляється 

Необхідність приготування на фермі 

Для промивання без використання спеціальних пристроїв 

Для циркуляційного (без автоматики) промивання доїльних установок 

концентрація розчину, % 

АД-100А, ДАС-2Б (витрати води 10 л на 2 - 3 апарати) 

концентрація розчину, % 

АД-100А, ДАС-2Б (кількість води 45 л) 

АДМ-8 (витрати води 220 л) 

"Тандем", "Ялинка" (витрати води до 90 л) 

Мийні лужні 

  

  

  

  

  

  

  

  

- порошки А, Б, В; г 

порошок 

ні 

0,5 

50 

0,25 

112,5 

350 

235 

Мійно-дезініфікуючі 

  

  

  

  

  

  

  

  

- Дезмол; г 

порошок 

ні 

0,5 

50 

0,25 

112,5 

550 

225 

гіпохлорит натрію; г 

готується на місці 

так 

100 

450 

2200 

900 

комбінований склад (мийний засіб + освітлений розчин хлористого вапна); см3 

рідина 

ні 

100 

450 

2200 

900 

Збруч; г 

порошок 

ні 

0,5 

50 

0,5 

225 

1100 

450 

Дезінфікуючі 

  

  

  

  

  

  

  

  

- хлорне вапно, гіпохлорит кальцію, хлорамін Б; г 

порошок 

так 

100 

450 

2000 

900 

Мийні кислоти 

  

  

  

  

  

  

  

  

- соляна, фосфорна, сірчана, оцтова, азотна; см3 

рідина 

так 

100 

450 

2200 

900 

 

Додаток В
(довідковий)

Бібліографія

1. "Нормы технологического проектирования предприятий крупного рогатого скота ОНТП-1-89", затверджені Держагропромом СРСР від 9 березня 1989 р.

2. Відомчі норми технологічного проектування скотарських підприємств ВНТП-СГ і П-46-1.94, затверджені Мінсільгосппродом України (протокол НТР від 28 червня 1994 р. N 4).

3. "Санитарные и ветеринарные правила для молочных ферм колхозов, совхозов и подсобных хозяйств", затверджені Держагропромом СРСР 29 вересня 1986 р.

4. "Санитарные правила по уходу за доильными установками и молочной посудой, контролю их санитарного состояния и санитарного качества молока", затверджені Мінсільгоспом СРСР 26 червня 1985 р.

5. ТУ 17-14-255-85 Полотно иглопробивное термоскрепленное для фильтрации молока и фильтрующий элемент из него.

6. ТУ 17-62-11270-86 Полотно нетканое термоскрепленное для фильтрации молока.

7. Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджені наказом Мінтрансу України від 14.10.97 N 363 (зареєстровано в Мін'юсті України 20.02.98 за N 128/2568).

8. Ветеринарно-санітарні правила для молочних ферм, які реалізують молоко за прямими зв'язками або у вільний продаж, затверджені Головним державним інспектором ветеринарної медицини України 21 червня 1994 р.

9. ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами).

10. СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы по охране поверхностных вод от загрязнения.

11. СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест.

12. РД 10-02-02-8-87 Методика определения массы молока коровьего, заготовляемого при приемке.

УДК 637.141

Ключові слова: молоко коров'яче незбиране, молочарня, умови очищення, первинне оброблення, зберігання, транспортування, вимоги безпеки, методи контролю, мийні і дезінфікуючі засоби, гарантії виробника.

____________

 

© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2017
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2017

 

Мониторинг законодательства от ЛІГА:ЗАКОН

29 сентября 2021

Мониторинг законодательства от ЛІГА:ЗАКОН Мониторинг законодательства от ЛІГА:ЗАКОН
© 2016 Твоя Ферма. Все права защищены